Oś czasu

Historia 1919- 2018

1919

Powstanie koła

Pierwsze spotkanie bialskich myśliwych odbyło się w kwietniu 1919 roku. Grupa bialskich myśliwych postanowiła założyć stowarzyszenie, której celem miała być ochrona zwierzyny łownej i wykonywanie prawidłowego polowania. Oficjalnie kółko myśliwskie zostało założone 17 sierpnia 1919 roku. Przyjęło wówczas nazwę Bialskie Kółko Myśliwskie prawidłowego polowania i ochrony zwierzyny łownej. O założeniu..Więcej...

1925

Bialskie Towarzystwo Łowieckie

Kolejne informacje o działalności Kółka pochodzą z 10 lutego 1925 roku dowiadujemy się, że już w tym czasie powszechnie używana była nazwa Bialskie Towarzystwo Łowieckie.

1926

Bialskie Powiatowe Towarzystwo Łowieckie

W dniu 6 października 1926 roku Wojewoda Lubelski wciągną do rejestru stowarzyszeń i związków pod nr 706 stowarzyszenie pod nazwą Bialskie Powiatowe Towarzystwo Łowieckie w Białej Podlaskiej.

1939

II Wojna Światowa

Po wybuchu II wojny światowej działalność BPTŁ została zawieszona na 6 lat.

1946

Wznowienie działalności

Po pokonaniu wielu trudności, oficjalnie działalność BPTŁ została wznowiona 25 lutego 1946 roku. Dane z 1947 roku informują, że do BPTŁ należało 46 myśliwych którzy opłacali składki

1948

25 lecie PZŁ

25 lecie PZŁ

W 1948 roku Bialskie Powiatowe Towarzystwo Łowieckie brało czynny udział w organizacji wystawy z okazji 25-lecia PZŁ. Duży odsetek eksponatów stanowiły trofea łowieckie Członków Koła.

1952

Próby likwidacji koła

Po roku 1949 zmiany polityczno-ideologiczne negatywnie wpłynęły na polskie łowiectwo. W związku z tym nasiliły się próby zlikwidowania Bialskiego Powiatowego Towarzystwa Łowieckiego. Ówczesne władze dokładały do tego wielu starań. Przykładem może być tworzenie nowego Towarzystwa („Nadburzanka" w Terespolu), do którego zapisywano osoby niezwiązane z łowiectwem a nawet Członków Bialskiego Powiatowego..Więcej...

1960

Lata 60te

W roku 1960 nastąpiła kolejna zmiana nazwy- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Leśnictwa i przemysłu leśnego w sprawie rejestracji Kół Łowieckich przyjęto nazwę „Podlaskie Koło Łowieckie Nr 18 w Białej Podlaskiej". Lata 60-te w Kole obfitowały w różne formy ochrony zwierzyny i akcje promujące idee łowieckie wśród młodzieży szkolnej. Organizowano liczne..Więcej...

1970

Lata 70-te

W latach 70-tych intensywnie prowadzono gospodarkę łowiecką. W wyniku tego pod koniec dekady w szeregach pozostawało 50 myśliwych i 6 etatowych strażników łowieckich działających na obwodach o łącznej powierzchni 33 tys. ha.

1983

60-lecie PZŁ

W roku 1983, z okazji 60-lecia PZŁ myśliwi z Koła zasadzili 1ha lasu na dzierżawionych obwodach, zorganizowali uroczyste polowanie z okazji dnia św. Huberta oraz nawiązując do wcześniejszej współpracy ze szkołami przeprowadzili szereg pogadanek dla młodzieży. Koło nie zapomniało również o zasłużonych Kolegach. 60-lecie PZŁ było dobrą okazją do uhonorowania..Więcej...

1990

Lata 90-te

Lata 90-te dały uczucie ulgi i pozwoliły Kołu ponownie prężnie działać na arenie łowieckiej. W 1996r. z inicjatywy Prezesa Aleksandra Kompy i przy aprobacie Członków Koła została zakupiona nieruchomość na terenie obwodu „Huszcza". Praca własna Kolegów oraz poniesione nakłady finansowe zaowocowały tym, że Koło od 1999r. może poszczycić się posiadłością..Więcej...

2009

85-lecie założenia Koła

Kolejnym przełomowym wydarzeniem w życiu Koła było 90-lecie założenia Ponowy. Jubileusz miał miejsce w roku 2009. Z tej okazji wzorem poprzedniej rocznicy zorganizowano jeszcze obszerniejszą wystawę w Muzeum Południowego Podlasia a obchody jubileuszu uświetniło swą obecnością wielu wspaniałych gości, w tym ówczesny Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski. Przy okazji rocznicy Koło..Więcej...